MCGB B2DSC Faidx TNAC-marker MGOC TR PP-Locator
 

Please cite the following paper if you use B2DSC:

Tao Lang, Guangrong Li, Hongjin Wang, Zhihui Yu, Qiheng Chen, Ennian Yang, Shulan Fu, Zongxiang Tang, Zujun Yang. Physical location of tandem repeats in the wheat genome and application for chromosome identification. Planta, 2019, 249(3): 663-675. DOI:10.1007/s00425-018-3033-4